Klubben

Dagen D 7 april 2000, Hälleforsaren godkänd
Den 7 april 2000 beslutade SKK:s centralstyrelse att erkänna hälleforshunden för registrering i deras annexregister. Hälleforshunden utgör härmed en egen älghundras, godkänd av SKK.
Vi har med detta erkännande uppnått ett av de mål som angavs vid Hälleforshundklubbens bildande i Gulsele 1994. Uppmuntrade av denna framgång skall vi nu i samråd med SKK och SÄK, med förnyande krafter fortsätta arbetet för och med rasens fortsatta utveckling.

Redan då klubben bildades bedömdes ett noggrant planerat avelsarbete vara det nödvändiga fundament som hälleforshundens framtid skulle vila på och klubbstyrelsens tidiga utnämnande av avelsråd är ett tydligt uttryck för detta. Det är av största vikt att klubbens avelsråd har full kontroll över avelsarbetet. Vi befinner oss nu mitt i ett skede då rasens effektiva avelsbas håller på att breddas samtidigt som vi försöker bevara, förstärka och utveckla de goda rasegenskaperna hos hälleforshunden. Målet är ett ökat antal blodslinjer där rasens genetiska variation är säkerställd.


Vilka är det då som skall genomföra detta arbete och vilka verktyg finns att tillgå? Det är vi själva och våra hundar som skall göra arbetet! Arbetet består i huvudsak av jakt – så mycket det bara går. Bara genom att jaga med hundarna så kan vi pröva deras förmåga att klara av uppgifter de är födda till att utföra. Under långa och krävande jaktdagar brukar fysiska och/eller psykiska brister låta visa sig, ifall sådana finnes. En nödvändig förutsättning är givetvis att hundarna har övats och tränats i tillräcklig omfattning för att de skall kunna göra sig själva rättvisa. Hundarnas jaktliga förmåga bedöms och dokumenteras lämpligast vid jaktprov på älg.

tillbaka